ÇAĞLA ORTAOKULU

Çağla Koleji Ortaokulu; Atatürk İlke ve Devrimlerinin ışığında, çağdaş eğitim sisteminin bekçisi ve uygulayıcısıdır. Çağla Koleji Ortaokulu verdiği eğitimle öğrencilerine umutlu ve mutlu bir gelecek hazırlar. Eğitim programımız teknolojik alt yapı ile desteklenerek, alanında uzman öğretmenler tarafından çağdaş eğitim metotları kullanılarak verilir. Çağla Koleji Ortaokulu öğrencilerini hayata, aynı zamanda kendine özgü bir sistemle merkezi sınavlara da hazırlar. Çağla Koleji Ortaokulu öğrencileri; aldıkları eğitimlerle akademik kalite , sosyal yaşantı ve özgüven yönünden akranlarından bir adım önde olurlar.

Türkçe Eğitimi

Çağla Koleji Ortaokulu; Atatürk İlke ve Devrimlerinin ışığında, çağdaş eğitim sisteminin bekçisi ve uygulayıcısıdır. Çağla Koleji Ortaokulu verdiği eğitimle öğrencilerine umutlu ve mutlu bir gelecek hazırlar. Eğitim programımız teknolojik alt yapı ile desteklenerek, alanında uzman öğretmenler tarafından çağdaş eğitim metotları kullanılarak verilir. Çağla Koleji Ortaokulu öğrencilerini hayata, aynı zamanda kendine özgü bir sistemle merkezi sınavlara da hazırlar. Çağla Koleji Ortaokulu öğrencileri; aldıkları eğitimlerle akademik kalite , sosyal yaşantı ve özgüven yönünden akranlarından bir adım önde olurlar.

İngilizce Dil Eğitimi

Çağla Koleji Ortaokulu’nda birinci yabancı dil İngilizcedir. Anaokullarında

5 yaşından itibaren başlayan öğrenci merkezli İngilizce öğretim sistemimiz,

ortaokul seviyesindeki öğrencilerimizin dil gelişimini de modern eğitim metot

ve gereçleri ile destekler ve İngilizce öğrenimini zevkli hale getirir. Çağla Koleji

Ortaokulu bu sistemle İngilizce öğretirken aynı zamanda aktif olarak İngilizce

konuşan bireyler yetiştirir. 

İlkokul 4. Sınıfın sonunda öğrencilerimiz,“ A2 (elementary) ”
düzeyini

tamamlamak üzere 5. sınıfa başlarlar. Ortaokula başladıklarında ise,

ngilizcenin temel dil kurallarını öğrenmeyi tamamlayarak,ikinci dilde

sorgulamaya, araştırmaya ve bilgiye ulaşmak için dili etkin ve doğru bir şekilde

kullanmaya yönelik çalışmalar yaparlar. Öğrencilerimiz 8. sınıfın sonunda

“B2 (Intermediate)” düzeyinde ortaokulumuzu bitirirler.

Dil öğretimindeki başarı, öğrencilerimizin dili etkin bir şekilde
kullanmaları; başka bir deyişle, öğrencilerimizin hayal güçlerini,
yaratıcılıklarını geliştirmeleri, ihtiyaçlarını, fikirlerini daha rahat veetkin bir şekilde sözel ve yazılı olarak ifade edebilmeleri, dili içselleştirmeleri, ilgi düzeylerine göre seçilmiş okuma parçalarını anlayabilmeleri, yorumlayabilmeleri ve tartışabilmeleri ile mümkündür. 

İngilizce dil eğitimi hedefimiz; öğrencilerin edindikleri dört dil
becerisinin (okuma- yazma- konuşma-dinleme) yanı sıra; kelime
bilgilerini ve dili içselleştirme sürecindeki yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmektir. Böylece öğrencilerimize İngilizceyi severek ve özgüvenle hayata geçirebilecekleri bir ortam sağlanmaktadır. Eğitim programımızda teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek yenilikçi bir yaklaşımla var olan sistemin iyileştirilmesi için kullanılır. Öğrencilerimiz İngilizce öğreniminde “akıllı tahta” (Smartboard) uygulamaları ve internet üzerinden ödev sistemi ile desteklenmektedir. 

Çağla Koleji Ortaokulu; yabancı diller bölümü tarafından geliştirilen okulumuza özgü yöntemlerle, öğrencilerimizin İngilizce öğrenmelerine
ciddi katkı sağlamaktadır. Günlük İngilizce uygulamaları (Daily English Practice) yapılmakta, derslerimizde öğrenci-merkezli bir yaklaşımla; drama, müzik, diyalog, oyun, ikili çalışma, grup çalışması gibi iletişimi destekleyen etkinlikler ve İngilizce konuşma günleri (Speaking Days) düzenlenmektedir.

Ayrıca öğrencilerimizin yaptığı gözlemler sonucu, ortaya çıkardıkları projelerle öğrencinin dili kullanmasını teşvik edecek doğal ortamlar yaratılmaktadır. 

Çağla Koleji Ortaokulu; İngilizce öğrenimine çok önem vermektedir. Güzel Türkçemizin yanında, dünya insanı olmak ve

dünyaya açılmak için kendi dilimiz dışında başka dil veya diller, farklı kültürler tanımamız gerçeğinin farkındayız. Çok önem

verdiğimiz İngilizce eğitimi programımız, öğrencilerimizin İngilizce gelişimlerini uluslararası alanda tanınan Cambridge

English Sınavları ile değerlendirerek ve dünyaca geçerli ve güvenilirliği olan Cambridge English Sertifikalarıyla

belgelendirerek desteklemektedir. Bu konuda, Cambridge Üniversitesi Yetkili Sınav merkezi ile işbirliği yapılarak,

okulumuzda “MOVERS, FLYERS, KET ve PET sınav uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca ders içinde kullandığımız kitaplarımız

Common European Framework(CEF) hedeflerine uygun olarak seçilmektedir. 

Aynı zamanda 5.sınıftan itibaren öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklara daha iyi hitap edebilmek amacıyla

bireyselleştirilmiş öğrenim programları uygulanmaktadır. Her öğrencinin öğrenme stilinin farklı ve kendine özgü olması

bilinciyle , bu öğrenciler için özel hale getirilmiş yazma ve konuşma kazanımlarını içeren, sistemi destekleyici, öğrenci

ihtiyaçlarını hedef alan bir program kullanılmaktadır. 

Çağla Koleji Ortaokulu; İngilizce eğitiminde gelişimleri takip eden aktif ve dinamik, ölçme değerlendirme sistemlerini etkin olarak kullanan, öğrenci

ihtiyaçlarını iyi tespit eden, ‘Sürekli İyileşme’yi(Kaizen) çalışma felsefesi haline getirmiş bir yaklaşım sergilemektedir. İngilizce eğitim programındaki her parça

düzenli olarak yapılan süreç değerlendirme toplantılarında PUKÖ döngüsüne göre planlanır. Hedefimiz küçük adımlarla sürekli iyileşme ve büyümedir. Bu

bağlamda her türlü ölçme değerlendirme sistemi kullanılarak her veri gözden geçirilir, sorunlar tespit edilir, tekrar planlanır ve iyileştirmelerle sürekli

revizyonlar yapılır, bunun sonucunda da öğrenme süreçlerinde her daim ilerleme sağlanır ve her öğrenci sisteme dahil edilmiş olur. 

Çağla Koleji Ortaokulu İngilizce eğitimi programımızla öğrencilerimizin yukarıda belirtilen amaçlar ve teknikler doğrultusunda aldıkları eğitimlerle Avrupa Birliği

standartları çerçevesinde Common European Framework (CEF) seviyesinde sınıflarını tamamlanmaları amaçlanmaktadır. 

SINIFLAR SEVİYELER

5.Sınıflar Flyers A1-A2
6.Sınıflar A2
7.Sınıflar A2-B1
8.Sınıflar B1-B2

Almanca ve İspanyolca 

Dil Eğitimi

Çağla Koleji Ortaokulu’ndaki 2.yabancı diller, Almanca ve İspanyolcadır. Çağla Koleji Ortaokulu öğrencileri; ikinci yabancı dil dersi ile Alman ve İspanyol kültürü, dili ve edebiyatıyla ilgili temel bilgileri öğrenmiş olacaklardır. 
2. dil eğitimimizdeki hedefimiz; dilin dört önemli becerisinin gelişimi sağlayarak, öğrencilerimize; Alman ve İspanyol diline ve kültürüne mensup olan insanlarla okul içinde ve dışında iletişim kurabilme becerisi kazandırmaktır. 
Bu kazanımların yanında; öğrencilerin Alman ve İspanyol kültürünü, kendi kültürleri ile üretken bir şekilde karşılaştırıp, Alman ve İspanyol dilinin yapısından ve kurallarından yararlanarak, kendi ana dilini daha bilinçli bir şekilde kullanmaları, İspanyol ve Alman dilinden edindikleri becerileri bağımsız bir şekilde geliştirip, bu tabana dayanarak diğer yabancı dilleri öğrenmelerini sağlamak Çağla Koleji OrtaOkulu’nun önemli hedeflerindendir. 
Çağla Koleji Ortaokulu’nda Almanca ve İspanyolca dil eğitimi 5. Sınıfta başlar. Öğrencilerimizin ortaokulu bitirdiklerinde 2. yabancı dillerinde A1 seviyesinde olmaları amaçlanmaktadır. 

Çağla Koleji Ortaokulu’nda; Almanca ve İspanyolca dil eğitimi sonunda sınıfların geleceği düzeyler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


SINIFLAR AMAÇ
5. Sınıflar Basitçe lisan irtibatının oluşması
6. Sınıflar Birbiriyle konuşma
7. Sınıflar Kişisel bilgilerini paylaşmak
8. Sınıflar Olayları rapor etmek

Matematik Eğitimi

Matematik günümüzde eskisi gibi, öğrenilmesi gerekli soyut kavramların ve becerilerin bir koleksiyonu değil, realitenin modellenmesini temel alan, problem çözme ve anlamlandırma süreci ile oluşan bilgi ve bu süreç içinde gelişen beceriler olarak algılanmaktadır. Çağla Koleji Ortaokulu bu anlayışa uygun olarak, matematik eğitim programını, izole edilmiş matematik kavram ve becerileri kazandırmaktan ziyade, matematiksel yatkınlık kazandırmak için oluşturmuştur. Burada sözü edilen matematiksel yatkınlık veya başka bir ifadeyle matematik yapma eğilimi, iyi organize edilmiş öğretim 

içeriği, problem çözme stratejilerini kullanmadaki ustalık, bilişsel ve heyecansal olarak kendini düzenleme becerileriyle doğrudan ilgilidir ve öncelikle öğrencilerin bu yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamaktadır. 

Çağla Koleji Ortaokulu matematik dersi öğretim programı, “her çocuk matematiği öğrenebilir” ilkesine dayanmaktadır. Bu programda matematiksel kavramların

kazandırılmasının yanı sıra, matematiği etkili öğrenmeye ve kullanmaya yönelik bazı temelbecerilerin geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Ayrıca, matematik eğitimi; akıllı tahta uygulamaları ve matematik laboratuvar çalışmaları ile desteklenmektedir.

 

Bu beceriler şöyle sıralanmaktadır: 
• Problem çözme,
• Matematiksel süreç becerileri:
• İletişim – Akıl yürütme – İlişkilendirme,
• Duyuşsal beceriler,
• Psikomotor beceriler,
• Bilgi ve iletişim teknolojileri

Fen Bilimleri Eğitimi

Günümüzde yaşanan hızlı ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşam şeklimizi önemli ölçüde değiştirmiştir. Özellikle bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hayatımıza etkisi, günümüzde belki de geçmişte hiç olmadığı kadar açık bir biçimde görülmektedir. Küreselleşme, uluslararası ekonomik rekabet, hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler gelecekte de hayatımızı etkilemeye devam edecektir. Bütün bunlar dikkate alındığında Çağla Koleji Ortaokulu; güçlü bir gelecek oluşturmak için her öğrencisinin fen okuryazarı olarak yetişmesinin gerekliliğinin ve bu süreçte fen derslerinin anahtar bir rol oynadığının bilincindedir. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programımızın

amacı; bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin fen okuryazarı

olarak yetişmesidir. 

Fen okuryazarlığı, genel bir tanım olarak; bireylerin
araştırma-sorgulama,

eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri,

yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak

duygusunu sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer,

anlayış ve bilgilerin bir bileşimidir. 

Çağla Koleji Ortaokulu’nda; Fen Bilimleri Dersi, planlanması ve uygulanmasında öğrencinin aktif, öğretmenin ise rehber ve yönlendirici olacağı öğrenme ortamları (problem, proje, argümantasyon, işbirliğine dayalı öğrenme vb.) temel alınmıştır. Öğrencilerin fen bilimleri alanındaki bilgiyi anlamlı ve kalıcı olarak öğrenebilmeleri için sınıf içi ve okul dışı öğrenme ortamları, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisine göre tasarlanır. Bu bağlamda informal öğrenme ortamlarından da (bilim, sanat ve arkeoloji müzeleri, hayvanat bahçesi, doğal ortamlar vb.) faydalanılır. 

 

Akıllı tahta uygulamaları ve laboratuvar çalışmaları ile desteklenir. Ancak araştırma-sorgulama süreci,  sadece “keşfetme ve deney” olarak değil, “açıklama ve argüman” oluşturma süreci olarak da ele alınır. Araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme; öğrencilerin çevrelerindeki her şeyi keşfetme isteği duydukları,  etraflarındaki doğal ve fiziksel dünyayı sağlam gerekçelerle açıklamalarda bulunarak güçlü argümanlar kurdukları, fen bilimlerinden heyecan duyan ve değerini bilen bireyler olarak yetiştikleri, kısacası birer bilim insanı gibi yaparak-yaşayarak-düşünerek bilgiyi kendi zihninde oluşturdukları öğrenci merkezli bir öğrenme yaklaşımıdır.

Sosyal Bilimler Eğitimi

Çağla Koleji Ortaokulu’nda; sosyal bilgiler dersi; bireyin toplumsal varoluşunu

gerçekleştirebilmesine yardımcı olması amacıyla; tarih, coğrafya, ekonomi,

sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset, hukuk gibi sosyal bilimleri

ve vatandaşlık bilgisi konularını yansıtan, öğrenme alanlarının bir ünite

ya da tema altında birleştirilmesini içeren, insanın sosyal ve fiziki çevresiyle

etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği, toplu öğretim

anlayışından hareketle oluşturulmuş bir yapıda sunulmaktadır. 

Çağla Koleji Ortaokulu’nun; sosyal bilgiler eğitimi hedefi, öğrencilerimizi; Atatürk ilkeleri ve devrimlerini benimsemiş, çağdaş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen (eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren), sosyal katılım becerileri gelişmiş, üretken, sosyal yaşamda etkin, haklarını ve sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetiştirmektir. 

Çağla Koleji Ortaokulu; bu amaçlarına ulaşmak için, sosyal bilgiler dersinin
üç geleneğini sentezleyerek kullanmıştır. Başka bir deyişle sosyal bilgiler programı temelde, vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgiler, sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler ve yansıtıcı düşünme olarak sosyal bilgiler üçlemesini sentezleyen bir program olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan bu program

yapılandırmacı bir yaklaşımla sunulmaktadır. Ayrıca; sosyal bilgiler eğitimi akıllı tahta uygulamaları ve konulara uygun geziler ile desteklenmektedir.

Merkezi Sınav Sistemi Hazırlıkları (LGS)

Çağla Koleji Ortaokulu öğrencilerini hayata hazırlarken ülkemizin gerçeklerini de 

takip eder ve buna göre programlar geliştirir. 
Ortaokuldan liseye geçişte Milli Eğitim Bakanlığı değişik isimler altında sınavlar

düzenlemektedir. Bu sınavlarda ki amaç, puan üstünlüğüne göre öğrencilerin çeşitli

lise programlarına yerleştirilmesinin sağlanmasıdır. Çağla Koleji Ortaokulu,

öğrencilerini bu sınavlara hazırlar ve başarılı olmaları için gerekli tüm çalışmaları

yapar. 


Liselere Geçiş Sınavı (LGS) doğrultusunda öğrenciler 8. sınıfta 6 dersten (Türkçe,

Matematik, Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak

Bilgisi, Yabancı Dil) müfredata göre kasım ve nisan aylarının sonunda Merkezi

Yazılı Sınavlarına girerler. Okulumuz belirtilen sınavın içeriğine uygun olarak öğrencilerini kendine özgü sınav hazırlık programı ile destekler ve sınava hazır hale getirir. 

Çalışmalarımız iki aşamada yapılır. Birinci aşama öğrencilerin akademik eğitimlerinin eksiksiz olarak tamamlanması ve ekrarlarla pekiştirilmesidir. Ölçümlerde eksiği bulunan öğrencilere yönelik tamlama çalışmaları da bu süreçte ele alınmaktadır. İkinci aşama öğrencilerin özel bir programla sınava hazırlanmasıdır. Sınavla ilgili, akademik bilgilerin çok yönlü kullanımı, özgün soru tipleri, sınav teknikleri, zaman kullanımı çalışmaları da bu süreçte ele alınmaktadır.

Beden Eğitimi ve CrossAction

Beden Eğitimi "Spor, bir yaşam biçimi olmalı." Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve kolaylaşması ile birlikte çocuklarımız zamanının büyük kısmını televizyon ve bilgisayar başında geçiriyor. Bu, çocuklarımızın hareketsizleşmesine ve obeziteye dönük bir nesil olarak yetişmelerine sebep olmaktadır. Çağla Koleji olarak çocuklarımızın bedensel gelişimine önem verip, onları yetenekleri doğrultusunda sportif faaliyetlere yönlendiriyoruz.

Görsel Sanatlar Eğitimi

"Resim, hayal gücünün meyvesidir." Çocuğun algı, beceri ve yaratıcı gücünün bir göstergesi olarak ortaya çıkan resim etkinliği aynı zamanda duygusal ve sosyal eğitiminin belirleyici bir unsuru olarak da görülür. Resim, çocukların küçük dünyalarındaki kocaman hayallerini renklerle ve şekillerle en kolay dile getirme şeklidir. Her çocuğun yeteneği ve dünyası farklıdır. Çağla Koleji olarak çocuklarımızın renkli dünyalarını bizlere sunma fırsatı veriyoruz.

Rehberlik (PDEVCO)

Çağla Koleji Rehberlik birimi öğrencilerin gelişimini takip ederek düzenli bir şekilde okul yönetimi ve öğrenci velisi ile paylaşımlarda bulunur. Ayrıca öğrenci velilerine, yaş özelliklerine göre öğrenci gelişimleri konularında seminerler düzenleyip, bilgilendirme yapmaktadır. Amacımız öğrencilerimizin akademik bilgilerinin yanında, duygusal ve sosyal donanımını da tamamlayarak hayata atılmalarını sağlamaktır. Rehberlik çalışmalarının temelinde ‘Her çocuk farklıdır’ gerçeğinden yola çıkılır. Çağla Koleji rehberlik servisi okul-öğrenci-veli üçgeninin kurulmasını sağlar ve bu yapıyı güçlü bir iletişimle

ayakta tutar.