ÇAĞLA İLKOKULU

Ana Dil Eğitimi

Anadil çocuğun gelişiminde ve özgüvenin güçlenmesinde önemli rol oynar. Bu açıdan ana dilin etkin ve tam kullanılması son derece önemlidir. Çünkü dil sadece bir iletişim aracı değil, düşüncenin de kendisidir. O açıdan anadile hakim olmadan; kültürümüze, kimliğimize ulaşamaz ve başka bir dil öğrenemeyiz. Dilbilimcilerin yaptığı onlarca araştırmalara göre, bir dili öğrenmek için, öncelikle kendi anadilini iyi bilmek gereklidir. Bu düşünceden yola çıkarak; çocuklarımızın kimliğini en güzel şekilde oluşturmaları hedefiyle, “anadil“ eğitimini çok önemsiyor ve okuma alışkanlığı kazandıracak proje tabanlı bir eğitim veriyoruz.

İngilizce Dil Eğitimi

Çağla Koleji’nde birinci yabancı dil İngilizcedir. Öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmelerini, zihinsel yetenekleri ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla, dil eğitimine büyük önem veren okulumuzda ana sınıfından itibaren yabancı dil eğitimine başlanmaktadır. Okulumuzda uyguladığımız anaokulu dil eğitimi programımız sürekli kendini yenileyerek geliştirilen, her çocuğun kendine özgü öğrenme

özelliklerini göz önüne alan seçici bir eğitim sistemidir. İngilizce öğretimi TPR (Total Physical Response/Tüm

Fiziksel Tepki) ve Task-Based (Aktivite Tabanlı) metotları esas alınarak Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Eğitim Programının yanı sıra Amerika ve Avrupa'nın seçkin anaokulu ve okulöncesi kurumlarında uygulanmakta

olan okul öncesi anaokulu eğitim programlarının Early Years Program, Gems, Scamper Sentezi ile

oluşturulmuştur. İngilizce derslerimizle çocuklarımız kendini ifade etme, başkalarını anlama, kendi ihtiyaçlarını

bağımsız olarak giderebilme gibi ilk temel deneyimlerini kazanabilmek için zengin bir öğrenme ortamı

bulmaktadır. 

Bizler çocuk merkezli ve araştırma yönelimli sistemimizle çocuklarımızın hayal güçlerini

ve düşüncelerini yaratıcı çözümler üretmek için kullanmaya yüreklendirmekte, onlara

bağımsız düşünebilme becerisi ve yeni bilgileri nasıl öğrenebileceklerini keşfetme ortamı

sağlamaktayız. Derslerimizde aktif öğrenme ortamı içerisinde çocuklar kontrolü

öğretmenleri ile paylaşarak İngilizce hikayelerle, şarkılarla, grup çalışmalarıyla,

canlandırmalarla, çeşitli etkinliklerle, oyun ve hareketlerle kalıcı bir dil eğitimi

almaktadırlar. Öğrencilerimiz öğretmenleri eşliğinde İngilizce materprojeksiyon,

bilgisayar, CD/DVD gibi modern araçlarla donatılmış sınıflarımızda eğlenerek İngilizce

öğrenmenin zevkini yaşayacaklardır. Ayrıca okulumuzda Türkiye’de ilk defa bilgisayar

tabanlı KET ve PET sınav uygulaması yapılmaktadır. 

Çeşitli seviyelerde verdiğimiz yabancı dil eğitimi aşağıdaki gibidir; Okulumuzda uyguladığımız ilkokul dil eğitimi programımızla öğrencilerimizin yukarıda belirtilen amaçlar ve teknikler doğrultusunda aldıkları dil eğitimiyle Avrupa Ortak Dil Çerçevesine göre aşağıdaki seviyelerde sınıflarını tamamlamaları amaçlanmaktadır; 

SINIFLAR SEVİYELER

1. Sınıflar Starters
2. Sınıflar Starters
3. Sınıflar Starters
4. Sınıflar Movers A1

Almanca-İspanyolca

Dil Eğitimi

Çağla Koleji’nde ikinci yabancı dillerimiz, Almance ve İspanyolca'dır. 2. dil eğitimi, 2. sınıftan itibaren verilmektedir. Yabancı dil derslerimizin amaç; öğrencilerimizin çeşitli aktiviteler yaparak dili keyifli bir şekilde kullanabilmelerini ve sağlam bir temele ulaşmalarını sağlamaktır. Sistemimiz öğrenci merkezli olup modern eğitim anlayışıyla çocuk gelişimini destekleyerek ve dil öğrenmeyi zevkli hale getirerek yabancı dili aktif olarak kullanabilen bireyler yetiştirmek üzerine kuruludur. Hedefimiz öğrencilerin edindikleri Almanca ve İspanyolca dil yapılarını okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinde aktif olarak, severek ve özgüvenle kullanmalarını sağlamaktır. 

İspanyol ve Alman kültürünü tanıtıcı etkinlikler ve el işi çalışmaları derslerin daha eğlenceli geçmesini sağlayacağından, sınıf içi oyunlar, şarkılar, tekerlemeler, çizgi filmler, istasyon çalışmaları ve yıl sonu Almanca sınıf gösterileri, derslerimizin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ayrıca dil bilgisi öğretme odaklı çalışmalar yerine iletişime dayalı, yaparak yaşayarak öğrenme metodu benimsenmiştir. İkinci yabancı dil programımızda ilk hedefimiz, öğrencilerimizin günlük hayatlarında İspanyolca ve Almanca’yı akıcı bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır.

Matematik Eğitimi

İlkokulda matematikle akademik olarak ilk kez tanışan çocukta genelde toplumdaki matematik korkusunun vermiş olduğu ön yargının da etkisiyle bir özgüven eksikliği vardır. Bu korku çocukta farklı düşünmekten korkma, çözüm üretmede yetersizlik gibi konularda olumsuzluklar oluşur. Okullarda, özellikle ilkokulda, öğrenciler matematik öğrenme sürecinde ve etkinliklerinde çeşitli güçlüklerle karşılaşmaktalar; matematik derslerinden ve derslerde yapılan bir takım etkinliklerden hoşlanmamaktadırlar. Hoşlanmama ve çekinme, bir süre sonra matematikten korkma durumuna dönüşmektedir. 

Çağla Koleji olarak “Eğlenceli Matematik Eğitimi“

programımızla, matematiğin şaşırtıcı dünyasına giriyor, sıra

dışı problemler çözüyor, matematik tarihine yolculuk yapıyor,

matematiği oyunlarla eğlendirereköğretiyoruz. 

Eğlenceli matematik eğitimi ile;

• Matematiğin yaşadığımız hayatla bağlantısını,
• Matematiğin diğer bilim dalları ile ilişkisini,
• Matematiğin ilgi çekici, şaşırtan, eğlenceli yönlerini, sıradışı

problemler çözdürerek uzaysal algılama, mantık yürütme,

konsantrasyon, eşleştirme, hafıza, dikkat , hızlı düşünme,

soyut düşünme becerilerini, analiz ve çözüm yeteneğini

geliştiriyoruz.

Fen Bilimleri Eğitimi

Çocuklar en iyi yaparak ve yaşayarak öğrenirler. Fen bilgisi dersi de ezber yerine kavrayarak öğrenilmesi gereken derslerden biridir. Deneyler ile öğretilen fen bilgisi derslerinde çocuklarımız;


• Soru sormayı,
• Problemi belirleyip gözlem yapmayı,
• Hipotez kurmayı,
• Veriler toplamayı,
• Analiz yapmayı,
• Sonuç elde etmeyi,
• Genellemelere varmayı öğrenirler.

Çağla Koleji olarak çocuklarımıza fen derslerini donanımlı
laboratuvar ortamında yaparak ve yaşayarak öğrenme imkanı

sunuyoruz.

Beden Eğitimi ve CrossAction

Beden Eğitimi "Spor, bir yaşam biçimi olmalı." Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve kolaylaşması ile birlikte çocuklarımız zamanının büyük kısmını televizyon ve bilgisayar başında geçiriyor. Bu, çocuklarımızın hareketsizleşmesine ve obeziteye dönük bir nesil olarak yetişmelerine sebep olmaktadır. Çağla Koleji olarak çocuklarımızın bedensel gelişimine önem verip, onları yetenekleri doğrultusunda sportif faaliyetlere yönlendiriyoruz.

Sosyal Bilimleri Eğitimi

Sosyal bilimler dersi, çocuklarımızın, sahip olmaları ve benimsemeleri gereken temel kavramları bir çatıda toplayan, özel itina gösterilmesi gereken derslerden biridir. 

Sosyal bilimler dersi, vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini, öğrencilerin Atatürk ilke ve devrimlerine, ülkesine ve bayrağına karşı sevgi, saygı ve güven duymasını,
Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkelerin ve demokratik yaşam kurallarının öğrenilmesini, insanların birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarının kavranmasını sağlar. 

Biz Çağla Koleji olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındalığıyla, çocuklarımıza tüm
bu kavramları öğretmeyi ilke edindik.

Müzik ve Enstrüman Eğitimi

"Müzik eğitimi küçük yaşta başlar." Her çocuğun hayatında müzik vardır ve her çocuk müzikle ilgili en az bir etkinliği yaşamına katmaktan keyif alacaktır. Çalgı çalmak, şarkı söylemek, dans etmek, müzik dinlemek gibi çok çeşitli müzik etkinliklerinden, çocuğun kendisini en iyi ifade edebileceği etkinlik üzerine kurulu eğlenceli müzik derslerimiz, coşku ile işlenmektedir. Bizler Çağla Koleji olarak çocuklarımızın yeteneğini ön plana çıkarıp, yeteneklerini sergilemelerini sağlıyoruz.

Görsel Sanatlar Eğitimi

"Resim, hayal gücünün meyvesidir." Çocuğun algı, beceri ve yaratıcı gücünün bir göstergesi olarak ortaya çıkan resim etkinliği aynı zamanda duygusal ve sosyal eğitiminin belirleyici bir unsuru olarak da görülür. Resim, çocukların küçük dünyalarındaki kocaman hayallerini renklerle ve şekillerle en kolay dile getirme şeklidir. Her çocuğun yeteneği ve dünyası farklıdır. Çağla Koleji olarak çocuklarımızın renkli dünyalarını bizlere sunma fırsatı veriyoruz.

Rehberlik

(PDEVCO)

Çağla Koleji Rehberlik birimi öğrencilerin gelişimini takip ederek düzenli bir şekilde okul yönetimi ve öğrenci velisi ile paylaşımlarda bulunur. Ayrıca öğrenci velilerine, yaş özelliklerine göre öğrenci gelişimleri konularında seminerler düzenleyip, bilgilendirme yapmaktadır. Amacımız öğrencilerimizin akademik bilgilerinin yanında, duygusal ve sosyal donanımını da tamamlayarak hayata atılmalarını sağlamaktır. Rehberlik çalışmalarının temelinde ‘Her çocuk farklıdır’ gerçeğinden yola çıkılır. Çağla Koleji rehberlik servisi okul-öğrenci-veli üçgeninin kurulmasını sağlar ve bu yapıyı güçlü bir iletişimle ayakta tutar.